Design consultancy, construction of M&E projects
Design consultancy, construction of Marine M&E projects
Designing, building Marine, Industrial, Soho electrical cabinets and panels
Trading materials, electrical equipment
Trading in ship's cables, industrial and civil cables
Consulting - Design - Implementing - Equipments Supplying Lighting
Partner of major electrical appliance manufacturers

Capacitor

Capacitor,Capacitor, trading and supplying Capacitor ,NUINTEK 3P 440V P=14% Reactor for Capacitor,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 10KVAR-440V NSR-L0.6 NSR-L14.442010 10 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 15KVAR-440V NSR-L0.9 NSR-L14.442010 15 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 20KVAR-440V NSR-L1.2 NSR-L14.442020 20 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 25KVAR-440V NSR-L1.5 NSR-L14.442025 25 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 30KVAR-440V NSR-L1.8 NSR-L14.442030 30 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 40KVAR-440V NSR-L2.4 NSR-L14.442040 40 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 50KVAR-440V NSR-L3.0 NSR-L14.442050 50 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 60KVAR-440V NSR-L3.6 NSR-L14.442060 60 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 75KVAR-440V NSR-L4.5 NSR-L14.442075 75 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 80KVAR-440V NSR-L14.442080 80 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 100KVAR-440V NSR-L6.0 NSR-L14.4420100 100 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 120KVAR-440V NSR-L14.4420120 100 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 150KVAR-440V NSR-L9.0 NSR-L14.4420150 150 kvar NUINTEK Hàn Quốc, Cuộn kháng dùng cho tụ bù 200KVAR-440V NSR-L12.0 NSR-L14.4420200 200 kvar NUINTEK Hàn Quốc,,NUINTEK 3P 440V P=7% Reactor for Capacitor,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 10KVAR-440V NSR-L0.6 NSR-L7.442010 10 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 15KVAR-440V NSR-L0.9 NSR-L7.442015 15 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 20KVAR-440V NSR-L1.2 NSR-L7.442020 20 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 25KVAR-440V NSR-L1.5 NSR-L7.442025 25 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 30KVAR-440V NSR-L1.8 NSR-L7.442030 30 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 40KVAR-440V NSR-L2.4 NSR-L7.442040 40 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 50KVAR-440V NSR-L3.0 NSR-L7.442050 50 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 60KVAR-440V NSR-L3.6 NSR-L7.442060 60 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 75KVAR-440V NSR-L4.5 NSR-L7.442075 75 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 80KVAR-440V NSR-L7.442080 80 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 100KVAR-440V NSR-L6.0 NSR-L7.4420100 100 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 120KVAR-440V NSR-L7.4420120 100 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 150KVAR-440V NSR-L9.0 NSR-L7.4420150 150 kvar NUINTEK Hàn Quốc,Cuộn kháng dùng cho tụ bù 200KVAR-440V NSR-L12.0 NSR-L7.4420200 200 kvar NUINTEK Hàn Quốc,,NUINTEK MV Capacitor,tụ bù trung thế NUINTEK 3.3kV 1.9kV 1P 50Hz APJ-P33192,tụ bù trung thế NUINTEK 6.6kV 3.8kV 1P 50Hz APJ-P66382,tụ bù trung thế NUINTEK 22.9kV 6.6kV 1P 50Hz APJ-P22662,tụ bù trung thế NUINTEK 22.9kV 13.2kV 1P 50Hz APJ-P33132,tụ bù trung thế NUINTEK 35kV 23kV 1P 50Hz APJ-P25232,tụ bù trung thế NUINTEK 3.3kV- 3.3kV 3P 50Hz APJ-P33332,tụ bù trung thế NUINTEK 6.6kV 6.6kV 3P 50HZ APJ-P66662,tụ bù trung thế NUINTEK 7.2kV- 7.2kV 3P 50Hz APJ-P72722,tụ bù trung thế NUINTEK 12kV 12kV 3P 50HZ APJ-P12122,,NUINTEK 440V dry capacitor,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-10KVAR KNE-4431646S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-15KVAR KNE-4432476S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-20KVAR KNE-4433296S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-25KVAR KNE-4434116S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-30KVAR KNE-4434936S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-40KVAR KNE-4436586S,tụ bù khô hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V-50KVAR KNE-4438226S,,NUINTEK 440V Oil Filled Capacitor,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 10KVAR Tụ dầu ENU-44210KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 15KVAR Tụ dầu ENU-44215KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 20KVAR Tụ dầu ENU-44220KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 25KVAR Tụ dầu ANU-44225KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 30KVAR Tụ dầu ANU-44230KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 40KVAR Tụ dầu ANU-44240KS,,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK 3P 3 pha 3 cực 440V 50KVAR Tụ dầu ANU-44250KS,,MIKRO Power Factor Regulator PFR series,Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR60-415-50 6 cấp hệ thống 50Hz điện áp vào 415 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR80-415-50 8 cấp hệ thống 50Hz điện áp vào 415 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR120-415-50 12 cấp hệ thống 50Hz điện áp vào 415 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR140-415-50 14 cấp hệ thống 50Hz điện áp vào 415 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR60-220-60 6 cấp hệ thống 60Hz điện áp vào 220 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR80-220-60 8 cấp hệ thống 60Hz điện áp vào 220 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR120-220-60 12 cấp hệ thống 60Hz điện áp vào 220 VAC, Bộ điều khiển tụ bù MIKRO PFR140-220-60 14 cấp hệ thống 60Hz điện áp vào 220 VAC,,Nuintek 415V Oil Filled Capacitor,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 10KVAR ENU 41210KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 15KVAR ENU 41215KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 20KVAR ENU 41220KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 25KVAR ANU 41225KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 30KVAR ANU 41230KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 40KVAR ANU 41240KS,tụ bù dầu hạ thế 3P 3 pha 3 cực 415V 50KVAR ANU 41250KS,tụ bù dầu hạ thế NUINTEK Hàn Quốc,,Epcos Capacitor,,Mikro capacitor,tụ bù khô hạ thế 1P 250V,MCK-255025KS tụ bù 1P 250V 2.5KVAR tụ khô,MCK-255050KS tụ bù 1P 250V 5KVAR tụ khô,MCK-255075KS tụ bù 1P 250V 7.5KVAR tụ khô,MCK-255100KS tụ bù 1P 250V 10KVAR tụ khô,MCK-255125KT tụ bù 1P 250V 12.5KVAR tụ khô,MCK-255150KT tụ bù 1P 250V 15KVAR tụ khô, tụ bù khô hạ thế 3P 230V,MCK-235100KT tụ bù 3P 230V 10KVAR tụ khô, tụ bù dầu hạ thế 3P 230V,MMS-235010KT tụ bù 3P 230V 10KVAR tụ dầu,MMS-235030KT tụ bù 3P 230V 30KVAR tụ dầu,MMS-235050KT tụ bù 3P 230V 50KVAR tụ dầu, tụ bù khô hạ thế 3P 690V,MCK-695200KT tụ bù 3P 690V 20KVAR tụ khô,MCK-695250KT tụ bù 3P 690V 25KVAR tụ khô,MCK-695300KT tụ bù 3P 690V 30KVAR tụ khô, tụ bù khô hạ thế 3P 440V,MCK-445025KT tụ bù 3P 440V 2.5KVAR tụ khô,MCK-445050KT tụ bù 3P 440V 5KVAR tụ khô,MCK-445100KT tụ bù 3P 440V 10KVAR tụ khô,MCK-445150KT tụ bù 3P 440V 15KVAR tụ khô,MCK-445200KT tụ bù 3P 440V 20KVAR tụ khô,MCK-445250KT tụ bù 3P 440V 25KVAR tụ khô,MCK-445300KT tụ bù 3P 440V 30KVAR tụ khô,MCK-445400KT tụ bù 3P 440V 40KVAR tụ khô,MCK-445500KT tụ bù 3P 440V 50KVAR tụ khô, tụ bù dầu hạ thế 3P 440V,MMS-445010KT tụ bù 3P 440V 10KVAR tụ dầu,MMS-445150KT tụ bù 3P 440V 15KVAR tụ dầu,MMS-445200KT tụ bù 3P 440V 20KVAR tụ dầu,MMS-445250KT tụ bù 3P 440V 25KVAR tụ dầu,MMS-445300KT tụ bù 3P 440V 30KVAR tụ dầu,MMS-445400KT tụ bù 3P 440V 40KVAR tụ dầu,MMS-445500KT tụ bù 3P 440V 50KVAR tụ dầu,tụ bù công suất phản kháng,,Samwha Capacitor,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á